Kapitola 7: DHCP služby na Windows

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je síťový protokol, který umožňuje automatizovanou distribuci síťových konfiguračních informací zařízením v síti. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresy, subnet masky, výchozí brány, DNS servery a další parametry potřebné pro připojení k síti.

Hlavním účelem DHCP je usnadnit a zjednodušit proces konfigurace síťových zařízení, zejména počítačů, tabletů, chytrých telefonů a dalších. Místo toho, aby administrátor manuálně přiřazoval každému zařízení statickou IP adresu, může DHCP automaticky přiřadit dynamickou IP adresu nebo přidělit jiné síťové konfigurační informace.

DHCP efektivně spravuje dostupné adresy v určitém adresním prostoru. Sleduje přidělené IP adresy a tak zabrání konfliktům, například při přidělování stejné IP adresy dvěma různým zařízením.

Celkově řečeno, DHCP usnadňuje správu a dynamickou konfiguraci zařízení v síti, což je zejména důležité v rozsáhlých nebo dynamických síťových prostředích.

Přidělování IP adresy

Klient získává IP adresu do “pronájmu” na určitou dobu. O délce pronájmu rozhoduje administrátor konfigurací DHCP serveru. Obvyklé je přidělovat IP adresu na dobu pracovní doby.

Klient komunikuje na UDP portu 68, server naslouchá na UDP portu 67.

Když se chce klient připojit k síti, zahájí čtyřkrokový proces pro získání pronájmu adresy:

  1. D - Zjišťování DHCP (DHCPDISCOVER) - klient vyšle broadcastem DHCPDISCOVER paket

  2. O - Nabídka DHCP (DHCPOFFER) - server odpoví unicast packetem DHCPOFFER s nabídkou IP adresy

  3. R - Požadavek DHCP (DHCPREQUEST) - klient si z (teoreticky několika) nabídek vybere jednu IP adresu a o tu požádá broadcast paketem DHCPREQUEST

  4. A - Potvrzení DHCP (DHCPACK) - server mu ji vzápětí potvrdí unicast odpovědí DHCPACK

Jakmile klient obdrží DHCPACK, může už IP adresu a zbylá nastavení používat.

Tomuto procesu také říká zkráceně DORA.

Před vypršením platnosti pronájmu zahájí klient dvoufázový proces obnovení pronájmu se serverem DHCPv4, jak je znázorněno na obrázku:

  1. R - Požadavek DHCP (DHCPREQUEST) - Před vypršením platnosti pronájmu (obvykle cca 5 minut) odešle klient zprávu DHCPREQUEST přímo serveru DHCPv4, který původně nabídl adresu IPv4. Pokud do určité doby neobdrží zprávu DHCPACK, klient vyšle další zprávu DHCPREQUEST, aby některý z dalších serverů DHCPv4 mohl prodloužit pronájem.

  2. A - Potvrzení DHCP (DHCPACK) - Po přijetí zprávy DHCPREQUEST server ověří informace o pronájmu vrácením zprávy DHCPACK


Možnosti přidělení IP adresy

Statická alokace

"DHCP server obsahuje seznam MAC adres a ke každé z nich jednu příslušnou IP adresu. Pokud je žádající stanice s MAC adresou nacházející se v seznamu, dostane vždy přidělenu stejnou pevně definovanou IP adresu." (wikipedia.org)

Dynamická alokace

"Správce sítě na DHCP serveru vymezí rozsah adres, které budou přidělovány stanicím, které nejsou registrovány. Časové omezení pronájmu IP adresy dovoluje DHCP serveru již nepoužívané adresy přidělovat jiným stanicím. Registrace dříve pronajatých IP adres umožňuje DHCP serveru při příštím pronájmu přidělit stejnou IP adresu." (wikipedia.org)


DHCPv4 Relay

V komplexní hierarchické síti jsou podnikové servery obvykle umístěny centrálně. Tyto servery mohou pro síť poskytovat mimo jiné i služby DHCP.

Používání Windows Serveru jako DHCP serveru je běžnou praxí v prostředích založených na Windows, a tato funkcionalita poskytuje efektivní správu přidělování IP adres v síti.

Síťoví klienti se pak obvykle nacházejí v jiné podsíti než tyto servery. V takovém případě správce na směrovači (routeru) zapne tzv. relay agenta a nastaví jej tak, aby všesměrové (broadcast) DHCP dotazy ze sítí bez DHCP serveru přeposílal DHCP serveru. K přeposílanému dotazu přidá číslo sítě a masku sítě, aby DHCP server poznal, ze kterého adresního rozsahu má klientovi adresu přiřadit.

Last updated